Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

1. UAB Start in tvarkomų asmens duomenų privatumo politikoje (toliau – Politika) pateikiama informacija, kokiais principais vadovaudamasis UAB Start in tvarko klientų ir partnerių asmens duomenis, kokias teises turi duomenų subjektai ir kaip jas įgyvendinti.
2. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos:
Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais jo duomenimis, kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR) – tai 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.
Duomenų subjektas – bet koks fizinis asmuo, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, ir kurio asmens duomenis tvarko UAB Start in.
Duomenų tvarkymas – bet koks automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, įrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, sisteminimas, jungimas su kitais duomenimis, sukūrimas (tarp jų ir remiantis kitais duomenimis), keitimas (adaptavimas, papildymas arba taisymas), profiliavimas, teikimas (perdavimas), paskelbimas, naudojimas, paieška, naikinimas, ištrynimas ir kt.
Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas, tvarkydamas duomenis, nurodymus gauna iš duomenų valdytojo ir pats tvarkymo tikslų nenustato.
Bendrieji duomenų valdytojai – juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie kartu tvarko asmens duomenis, tačiau juos tvarkydami kiekvienas siekia atskirų tvarkymo tikslų.
Specialių kategorijų asmens duomenys – informacija apie fizinio asmens rasinę ar etninę kilmę, politinius, religinius, filosofinius ar kitus įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, sveikatą, lytinę orientaciją ar asmens teistumą.
Sutikimas – laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas rašytiniu ar žodiniu pareiškimu arba vienareikšmiai suprantamais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims UAB Start in paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų. Asmens duomenų tvarkymui rinkodaros tikslu yra būtinas duomenų subjekto sutikimas.
UAB Start in – juridinio asmens kodas 302441391 , registruotos buveinės adresas Rotušės a. 23 Kaunas, LT44279 tel. +370 (37) 209126 , el. pašto adresas. info@starttravel.lt, pagrindinė interneto svetainė: https://starttravel.lt. Daugumoje atvejų UAB Start in , tvarkydamas asmens duomenis, yra duomenų valdytojas, tačiau priklausomai nuo situacijos gali veikti ir kaip bendrasis duomenų valdytojas, ir kaip duomenų tvarkytojas.
Kitos Politikoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas BDAR ar kituose taikytinuose teisės aktuose.

Asmens duomenų tvarkymas

3. UAB Start in darbuotojai asmens duomenis tvarko laikydamiesi šių principų:
3.1. teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo – šis principas įpareigoja asmens duomenis tvarkyti tik turint tam teisėtą pagrindą ir tik taip, kad tvarkymo operacijos duomenų subjektui būtų žinomos ir suprantamos;
3.2. tikslo apribojimo – šis principas įpareigoja tvarkyti turimus asmens duomenis tik konkrečiais nustatytais tvarkymo tikslais;
3.3. duomenų kiekio mažinimo – šis principas įpareigoja tvarkyti tik tiek duomenų, kiek būtinai reikia UAB Start in veikloms vykdyti;
3.4. tikslumo – šis principas įpareigoja tvarkyti tik atnaujintus asmens duomenis, o netikslius ar pasenusius duomenis nedelsiant ištaisyti arba sunaikinti;
3.5. saugojimo trukmės apribojimo – šis principas draudžia tvarkyti asmens duomenis ilgiau, nei būtina duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, nebent asmens duomenis UAB Start in turi saugoti archyve vykdydamas prievoles pagal įstatymą arba viešojo intereso labui;
3.6. vientisumo ir konfidencialumo – šis principas įpareigoja asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu ir priemonėmis, kad jie būtų apsaugoti nuo neleistino ar neteisėto duomenų tvarkymo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
3.7. atskaitomybės – šis principas nusako UAB Start in prievolę gebėti bet kada pateikti įrodymus, kad UAB Start in laikosi bet kurio iš aukščiau išvardytų principų.
4. Asmens duomenis UAB Start in tvarko vadovaudamasis šiais BDAR apibrėžtais teisiniais pagrindais:
4.1. UAB Start in siekia su asmeniu sudaryti arba yra sudaręs ir vykdo sutartį, sandorį arba bet kokį kitą sutarčiai prilyginamą įsipareigojimą;
4.2. asmuo yra davęs sutikimą raštu arba veiksmu;
4.3. UAB Start in taikoma teisinė prievolė, t. y. galiojantys valstybiniai teisės aktai įpareigoja tvarkyti asmens duomenis;
4.4. asmens duomenys tvarkomi veiklai įvykdyti ;
4.5. siekiant UAB Start in teisėtų interesų, ir jeigu jie yra svarbesni nei asmens privatūs Interesai;
5. Duomenų subjektų asmens duomenis UAB Start in tvarko šiais tikslais:
5.1.Svetainės Paslaugų užsakymo tikslais. Norėdami užsisakyti Svetainėje siūlomas Paslaugas Vartotojas ir/ar Naudotojas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiai Paslaugai užsakyti;
5.2. Efektyvaus su siūlomų paslaugų Svetainėje teikimo tikslais UAB Start in rūpinasi, jog Svetainėje siūlomos Paslaugos, bei jų užsakymas būtų efektyvus, taip pat kad būtų galima išvengti asmens tapatybės vagystės atvejų.
5.3. Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės Paslaugų tobulinimą ir vystymą, bei pateikti Vartotojui ir/ar Naudotojui kuo geresnius Paslaugų pasiūlymus uAB Start in turi teisę naudoti Asmens duomenis ir rinkodaros tikslais, kai Vartotojas ir/ar Naudotojas išreiškia savo sutikimą (pvz. pažymint atitinkamą laukelį varnele, užsisakius naujienlaiškį ir kt.).
Tiesioginės rinkodaros tikslais UAB Start in renka šiuos asmens duomenis : asmens vardą, elektroninį paštą. Sutikimas, kad Asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais, išreiškiamas pažymint atitinkamą laukelį varnele.
Visi asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais atitinka Įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų nuostatas.
Vartotojas ir/ar Naudotojas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui info@starttravel.lt
Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius gali naudoti Vartotojų ir/ar naudotojų IP adresus.
6. Duomenų rinkimas ir saugojimas:
6.1. Priklausomai nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta, pilietybė, telefono numeris, asmens tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo data ir vieta, elektroninio pašto adresas, mokėjimo kortelių duomenys, IP adresas, kelionės dokumento numeris ir data, kelionės maršrutas, kliento identifikatorius (kurį sistema priskiria klientui).
6.2.UAB Start in tvarkydamas asmens duomenis, taiko tinkamo lygio organizacines ir technines priemones, nuolat naujina ir tobulina sistemas ir procesus, kuriuose yra tvarkomi asmens duomenys.
6.3.UAB Start in darbuotojai, tvarkydami asmens duomenis, užtikrina, kad asmens duomenys:
būtų tvarkomi laikantis UAB Start in asmens duomenų tvarkymo politikos, BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos, šios Politikos ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą;
6.4. nebūtų tvarkomi tikslais, nesuderinamais su asmens duomenų tvarkymo tikslais, kurie buvo nustatyti prieš renkant asmens duomenis;
6.5. būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
6.5. būtų tikslūs ir išsamūs, netikslūs duomenys turi būti ištaisyti arba sunaikinti;
6.6. būtų tvarkomi laikantis organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių;
6.7. nebūtų perduodami trečiosioms šalims, jei tai nenustatyta teisės aktuose;
6.8. būtų sunaikinti pasibaigus nustatytiems asmens duomenų saugojimo terminams.
6.9. UAB Start in asmens duomenis tvarko ir saugo nuosavoje infrastruktūroje. Pasirinkti duomenų tvarkytojai įprastai juos tvarko Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) teritorijoje, tačiau kartais asmens duomenis tenka perduoti į kitas šalis, esančias už ES ir EEE ribų. Tais atvejais, kai UAB Start in perduoda tvarkyti asmens duomenis į šalis, esančias už ES ir EEE ribų, yra taikoma viena iš šių saugumo priemonių: su asmens duomenų gavėju / tvarkytoju būtų pasirašoma sutartis, paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis; arba Asmens duomenų gavėjas būtų įsikūręs valstybėje, kuri Europos Komisijos sprendimu yra pripažinta taikanti adekvačius asmens duomenų apsaugos standartus.

Duomenų subjektų teisių apsauga

7. Duomenų subjekto teisės:
7.1. žinoti (būti informuotas) apie tai, kad UAB Start in tvarko jo asmens duomenis;
7.2. pateikus UAB Start in asmens tapatybės dokumentą arba elektroninio ryšio priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti kaip asmenį, susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu, pvz., gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo gauti, kokiu tikslu juos tvarko UAB Start in, kokiems duomenų gavėjams jie yra teikiami ir / ar buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus, taip pat gauti dokumentų, kuriuose yra jo asmens duomenys, kopijas;
7.3. reikalauti ištaisyti ar ištrinti jo asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų;
7.4. nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu, jei UAB Start in tvarkyti asmens duomenis neįpareigoja teisės aktai;
7.5. reikalauti, kad tuos jo asmens duomenis, kuriuos pateikė pats, UAB Start in perkeltų kitam duomenų valdytojui arba juos pateiktų jam tiesiogiai jam patogia forma;
7.6. jei jo asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, bet kada atšaukti savo sutikimą;
7.7. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresu L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 28 04, (8 5) 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, www.vdai.lrv.lt, el. pašto adresas: ada@ada.lt), jei jam atrodo, kad UAB Start in netinkamai tvarko asmens duomenis arba neužtikrina jo kaip duomenų subjekto teisių.
8. Kilus klausimams dėl privatumo ar asmens duomenų apsaugos arba kilus įtarimų, kad UAB Start in asmens duomenis tvarko pažeisdamas duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, kreiptis adresu: UAB Start in , Rotušės a. 23 Kaunas LT44279 , tel. +370 (37)209126, el. pašto adresai: info@starttravel.lt;
9. UAB Start in, gavęs asmens prašymą ar paklausimą, pateikia atsakymą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų asmens pageidaujamu būdu ir forma. Prireikus patikslinti užklausą, nedelsdamas kreipiasi į asmenį su prašymu patikslinti prašymą ar užklausą. Tokiu atveju UAB Start in atsakymo pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslintos užklausos pateikimo datos.
10. Jeigu asmuo, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad UAB start in juos tvarko neteisėtai,UAB Start in darbuotojai nedelsdami patikrina duomenų tvarkymo teisėtumą, ir faktams pasitvirtinus, asmens rašytiniu prašymu sunaikina neteisėtai tvarkytus asmens duomenis ar sustabdo jų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą atsarginėse elektroninėse duomenų kopijose ar popierinėse dokumentų kopijose teisės aktų numatyta tvarka.
11. Sustabdžius asmens duomenų tvarkymo veiksmus, atitinkami asmens duomenys saugomi tol, kol jie bus ištaisyti ar sunaikinti (asmens prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik:
11.1. jei UAB Start in turi tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;
11.2. jei asmuo duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis;
11.3. jei reikia apsaugoti viešąjį interesą, UAB Start in teises ar teisėtus interesus.
12. UAB Start in nedelsdamas asmeniui praneša, kaip asmens nurodymas dėl tolesnio asmens duomenų tvarkymo buvo įgyvendintas: ar duomenų ištaisymas, ar sunaikinimas buvo atliktas / neatliktas, ar duomenų tvarkymas buvo sustabdytas. Jeigu asmens duomenis UAB Start in pavedimu tvarkė duomenų tvarkytojas, UAB Start in nedelsdamas jam praneša apie duomenų subjekto pateiktą nurodymą ištaisyti ar sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokį nurodymą duomenų tvarkytojui būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).
13. Duomenų subjektų užklausas UAB Start in patenkina neatlygintinai. Tam tikrais atvejais (kai duomenų subjektas akivaizdžiai piktnaudžiauja savo teisėmis, nepagrįstai pakartotinai teikia prašymus pateikti informaciją, išrašus, dokumentus) UAB Start in turi teisę tokios informacijos ir duomenų teikimą duomenų subjektui apmokestinti vadovaudamasis įrodomų sąnaudų padengimo principu.
14. Duomenų subjekto užklausas bei susirašinėjimą duomenų subjekto teisių įgyvendinimo klausimais UAB Start in saugo 1 (vienerius) metus nuo termino bet kokioms pretenzijoms pateikti pabaigos.
15. Įgyvendindami aukščiau minėtas teises Vartotojas ir/ar Naudotojas gali kreiptis į UAB Start in el. paštu info@starttravel.lt.

Baigiamosios nuostatos

16. Ši Privatumo politika gali būti bet kada peržiūrėta dėl naujų asmens duomenų tvarkymo aplinkybių, pasikeitus teisės aktams ar pastebėjus klaidų.
17. Naujausia šios Privatumo politikos versija yra nedelsiant paskelbiama UAB Start in pagrindinėje interneto svetainėje https://starttravel.lt

Lietuvių

Uždarosios akcinės bendrovės START IN veiklos sritys: